local weather
live stream now
on air now sign
kojb Logo

 

 

 

 

 


sidebar

Babaanda-wiisini awe shiishiib.
The duck is looking for food.

Mushkimodence o-owe dinowaa.
This is a litttle bag.

Wiigwas ninda-yaabachitoomin.
We use birch bark.

Ochi-makwa wa-a.
That is a big bear.

Mii-wa ow ajijaak ezhinikaazo.
This is a heron.

Aanind ezhinikaazowag waabigwan.
Some people are named flower.

Mashki Bizhikii mewizha giibaba ayaawag omaa.
The buffalo were here a long time ago.

Mishtadimoo/bebezhigogaashi obimibatoo.
The horse is running.

Ogichi gaming zaginaagwaj jiizhaayang.
The big lake looks rough to go on.

Gayaashkoos ezhinigaazo bezhig oniijaanisan.
The little seagull is what they are called.

Bizhikiiwag Doodooshaaboo odiidoonawaa.
The cows bring us milk.

Waawaashkeshi, ingii waabamaa dibikong.
I seen a deer last night.

Mii-omaa opii dagwaganing.
It is almost fall.

Miski-naagoziwag Ingii/ingiweg.
Those things look red.

Ondazhiikaamagak, nibi zanagad.
The water is moving fast, looks rough.

Bezhig waa wash keshi ogii mamaan.
He took one deer.

Ozhaawashka naagozi wa-owe beneshii.
That bird looks green.